Max Education Yinchuan

type: Language Schools
country: Asia
state: China

desc: 3-2 Aiyi ShuiJun
__Yinchuan, Ningxia__