Ningxia Preschool Education College

type: Language Schools
country: Asia
state: China

desc: Petroleum east 500 meters, Yinchuan City
__Yinchuan, Ningxia, 750 006__